Tiên Hiệp Hay

Chân Tiên

1021 chương
Hi Du Hoa Tùng

969 chương
Sau Khi Vật Hy Sinh Công Lật Xe

127 chương
Huyền Thiên

984 chương
Vô Tận Kiếm Trang

1205 chương
Hoành Tảo Hoang Vũ

1583 chương
Đại Đạo Độc Hành

2753 chương
Kiếm Đạo Độc Tôn

1799 chương
Tu Chân Giả Tại Dị Thế

1341 chương
Vũ Thần

1308 chương

1005 chương

61 chương

1896 chương

1149 chương

1541 chương

1600 chương

822 chương

1689 chương

1309 chương

1763 chương

1418 chương

2157 chương

1552 chương

1682 chương

1798 chương

897 chương

1062 chương
Danh sách truyện tiên hiệp hay, chọn lọc được cập nhật liên tục. Truyện tiên hiệp thường kể về quá trình tu luyện và khám phá thế giới tu sĩ thần tiên đầy bí ẩn của nhân vật chính.