Truyện mới cập nhật

Đại Hành Quyết

35 chương
Đoạt Thê

80 chương
Phi Hổ Thương

50 chương
Nhân Vật Chính Làm Người Ta Tránh Lui Chín Mươi Dặm

108 chương
Ngây Thơ Đáng Yêu

41 chương
Ba Năm Ấy

19 chương
Người Ấy Vu Quy

48 chương

99 chương

7 chương

5 chương

34 chương

61 chương

46 chương

12 chương

43 chương

90 chương

54 chương

67 chương

12 chương

384 chương

87 chương

99 chương

50 chương
Danh sách truyện chữ được cập nhật (vừa ra mắt, thêm chương mới, sửa nội dung,..) gần đây.