Tác giả Đại Mộng Đương Giác

Pháo Hôi Ngọt Quá Phải Làm Sao?

16 chương
Xuyên Thành Vị Hôn Thê Từ Hôn Tứ Đại Nam Chủ

6 chương
Liều Mạng Công Lược Vai Ác

102 chương
Ngược Mị Nhẹ Nhẹ Thôi Được Không?

55 chương
Danh sách truyện của tác giả Đại Mộng Đương Giác