Truyện Cung Đấu

Chiết Tẫn Xuân Phong

78 chương
Duyên Hề

99 chương
Y Thánh Nương Tử

30 chương
Chỉ Làm Vương Phi Của Ngươi

124 chương
Tù Phi Tà Vương

346 chương
Khóa Trường Mệnh

12 chương

34 chương

1328 chương

951 chương

192 chương

517 chương

29 chương

161 chương

7 chương

360 chương

171 chương

206 chương

48 chương

145 chương

39 chương

352 chương
Truyện cung đấu là thể loại truyện có các nhân vật trong hoàng cung thời phong kiến đấu đá, âm mưu tính toán lẫn nhau.