Truyện Cung Đấu

Đại Phẩm Tây Sở

10 chương
Thuỷ Chung Như Nhất

56 chương
Triều Thiên Khuyết

21 chương
Thái Hậu Nhân Sinh

124 chương
Mưu Đoạt Phượng Ấn

64 chương
Sủng Thê - Yến Rei

137 chương
Ngu Dại Độc Phi Không Dễ Chọc

171 chương
Bạch Nguyệt Quang Đã Thay Đổi Rồi

39 chương

55 chương

7 chương

33 chương

3 chương

73 chương

52 chương

237 chương

125 chương

95 chương

10 chương

61 chương

182 chương

7 chương

46 chương

81 chương
Truyện cung đấu là thể loại truyện có các nhân vật trong hoàng cung thời phong kiến đấu đá, âm mưu tính toán lẫn nhau.