Truyện Cung Đấu

Sau Khi Gả Cho Quyền Thần

7 chương
Hoàng Tử Yêu Nghiệt: Độc Sủng Thứ Nữ Tà Phi

46 chương
Hoàng Đấu Chi Đích Nữ Mưu cung

81 chương
Thần Hôn (Sớm Chiều)

95 chương
Sủng Phi Bãi Công Hằng Ngày

116 chương
Thiên Mệnh Chi Lăng

53 chương
Trọng Sinh Chi Cùng Quân

130 chương
Trẫm Bị Cung Phi Trừ Điểm

31 chương

12 chương

36 chương

69 chương

145 chương

200 chương

177 chương

74 chương

25 chương

119 chương

45 chương

44 chương

55 chương
Truyện cung đấu là thể loại truyện có các nhân vật trong hoàng cung thời phong kiến đấu đá, âm mưu tính toán lẫn nhau.