Truyện Dị Giới

Hệ Thống Nô Lệ

11 chương
Cực Phẫm Tiến hoá Hệ Thống

4 chương
Bất Tử Võ Tôn

15 chương
Vô Địch Kiếm Vực

99 chương
Tôn Thượng

100 chương
Đại Thần Kiếm Khách

23 chương
Tu Ma Đấu Thương Khung

3 chương
Mộng Hồng Trần

9 chương
Vạn Vực Thánh Tông Kỳ Truyện

9 chương

227 chương

261 chương

198 chương

4 chương

34 chương

61 chương

77 chương

13 chương

9 chương

32 chương

9 chương

95 chương

175 chương

157 chương

4 chương

154 chương

2 chương

92 chương
Trong truyện có xuất hiện những thế giới kỳ dị, khác với thế giới chúng ta đang sinh sống.