Đông Phương hoàn (full)

Xương Rồng Đốt Rương

166 chương
Weibo Của Tôi Có Thể Đoán Số Mệnh

173 chương
Trộm Mệnh

90 chương
Hà Bá

10 chương
Ngụy Thôn Hành

14 chương
Đoán Thiên Mệnh

201 chương
Sau Lũy Tre Làng

70 chương
Tà Dương

10 chương

1023 chương

11 chương

471 chương

92 chương

46 chương

45 chương

94 chương

47 chương

42 chương

13 chương

96 chương

45 chương

97 chương

30 chương

32 chương

120 chương
Là những truyện có nội dung xảy ra ở các nước phương Đông.