Truyện Đông Phương

Hưởng Tang

56 chương
Âm Dương Tiên Sinh

10 chương
Thiếu Nữ Huyền Học

18 chương
Dưỡng Hồ Vi Hoạ

5 chương
Hủ Linh Chú

22 chương
Đường Xưa Mây Trắng

82 chương
Cô Là Chuyên Gia Bắt Yêu

94 chương
Đại Lão Cũng Không Quỳ Bàn Phím

7 chương
Vu Sư

156 chương

27 chương

369 chương

8 chương

94 chương

41 chương

350 chương

156 chương

0 chương

3 chương

11 chương

471 chương

92 chương

46 chương

45 chương

94 chương

47 chương
Là những truyện có nội dung xảy ra ở các nước phương Đông.