Hệ Thống hoàn (full)

16 chương

255 chương

35 chương

101 chương

103 chương

301 chương

2128 chương

5 chương

10 chương

59 chương

59 chương

57 chương

72 chương

244 chương

110 chương
Truyện hệ thống là truyện thường có nhân vật chính mang trong người một hệ thống. Hệ thống này thường cộng sinh với nhân vật chính, nhờ hoàn thành nhiệm vụ/yêu cầu thông qua nó, nhân vật chính có thể đạt được nhiều lợi ích.