Hệ Thống hoàn (full)

Hệ Thống Nghịch Tập Của Nữ Phụ

96 chương
Vườn Bách Thảo Sơn Hải

136 chương
Hôm Nay Chưa Biến Thành Thú Bông

449 chương
Thế Nào Là Nhân Vật Phản Diện?

348 chương

138 chương

121 chương

155 chương

98 chương

105 chương

135 chương

108 chương

61 chương

85 chương

19 chương

118 chương

79 chương

96 chương
Truyện hệ thống là truyện thường có nhân vật chính mang trong người một hệ thống. Hệ thống này thường cộng sinh với nhân vật chính, nhờ hoàn thành nhiệm vụ/yêu cầu thông qua nó, nhân vật chính có thể đạt được nhiều lợi ích.