Truyện Hệ Thống

2 chương

9 chương

12 chương

5 chương

65 chương

15 chương

20 chương

67 chương

30 chương

90 chương

44 chương

17 chương

2 chương

27 chương

19 chương

15 chương

1 chương

17 chương

31 chương
Truyện hệ thống là truyện thường có nhân vật chính mang trong người một hệ thống. Hệ thống này thường cộng sinh với nhân vật chính, nhờ hoàn thành nhiệm vụ/yêu cầu thông qua nó, nhân vật chính có thể đạt được nhiều lợi ích.