Truyện Hệ Thống

52 chương

62 chương

6 chương

8 chương

91 chương

115 chương

51 chương

150 chương

10 chương

7 chương

41 chương

5 chương

29 chương

42 chương

93 chương

12 chương

309 chương

94 chương
Truyện hệ thống là truyện thường có nhân vật chính mang trong người một hệ thống. Hệ thống này thường cộng sinh với nhân vật chính, nhờ hoàn thành nhiệm vụ/yêu cầu thông qua nó, nhân vật chính có thể đạt được nhiều lợi ích.