Truyện Hệ Thống

Ôn Nhu Nam Phụ Đều Là Gạt Người

33 chương
Không Sinh Con Sẽ Phải Chết

8 chương
Ngược Mị Nhẹ Nhẹ Thôi Được Không?

55 chương
Thế Giới Huyền Huyễn

108 chương
Chung Cực Toàn Năng Hệ Thống

104 chương
Tony Cùng Binh Đoàn Sủng Vật

134 chương
Toàn Diện Tối Cao Hệ Thống

20 chương

43 chương

75 chương

19 chương

272 chương

439 chương

8 chương

111 chương

9 chương

34 chương
Truyện hệ thống là truyện thường có nhân vật chính mang trong người một hệ thống. Hệ thống này thường cộng sinh với nhân vật chính, nhờ hoàn thành nhiệm vụ/yêu cầu thông qua nó, nhân vật chính có thể đạt được nhiều lợi ích.