Truyện Hệ Thống

Sen Trong Hồ Trăng Bên Thềm

8 chương
Mau Xuyên, Nữ Phụ Cứu Vớt Boss Thần Bí

12 chương
Khi Nữ Phụ Nhàm Chán

4 chương
Côn Đồ Nuôi Nữ Nhi

8 chương
Xuyên Nhanh: 99 Phương Thức Xử Lí Boss

7 chương
Xuyên Mạt Thế Nhiễm Nhan

121 chương
[Xuyên Nhanh] Mỗi Lần Ta Nằm Không Cũng Trúng Đạn

4 chương

24 chương

20 chương

93 chương

85 chương

56 chương

24 chương

112 chương

10 chương

2 chương

280 chương

7 chương

5 chương

23 chương

9 chương
Truyện hệ thống là truyện thường có nhân vật chính mang trong người một hệ thống. Hệ thống này thường cộng sinh với nhân vật chính, nhờ hoàn thành nhiệm vụ/yêu cầu thông qua nó, nhân vật chính có thể đạt được nhiều lợi ích.