Truyện Hệ Thống

39 chương

102 chương

15 chương

5 chương

37 chương

14 chương

17 chương

70 chương

6 chương

69 chương

101 chương

15 chương
Truyện hệ thống là truyện thường có nhân vật chính mang trong người một hệ thống. Hệ thống này thường cộng sinh với nhân vật chính, nhờ hoàn thành nhiệm vụ/yêu cầu thông qua nó, nhân vật chính có thể đạt được nhiều lợi ích.