Truyện Hệ Thống

3 chương

133 chương

255 chương

57 chương

8 chương

3 chương

4 chương

29 chương

4 chương

9 chương

55 chương

24 chương

5 chương

60 chương

6 chương
Truyện hệ thống là truyện thường có nhân vật chính mang trong người một hệ thống. Hệ thống này thường cộng sinh với nhân vật chính, nhờ hoàn thành nhiệm vụ/yêu cầu thông qua nó, nhân vật chính có thể đạt được nhiều lợi ích.