Truyện Hệ Thống

79 chương

10 chương

783 chương

206 chương

1010 chương

141 chương

2 chương

79 chương

1306 chương

33 chương

4 chương

2 chương

402 chương

192 chương

11 chương

19 chương

66 chương

2383 chương

90 chương

448 chương

164 chương
Truyện hệ thống là truyện thường có nhân vật chính mang trong người một hệ thống. Hệ thống này thường cộng sinh với nhân vật chính, nhờ hoàn thành nhiệm vụ/yêu cầu thông qua nó, nhân vật chính có thể đạt được nhiều lợi ích.