Truyện Hệ Thống

Hệ Thống Chưởng Môn

44 chương
Thanh Niên Óc Chó

17 chương
Sát Thủ Huyễn Giới

2 chương
Nam Chủ Mau Nằm Xuống

27 chương
Công Lược Tra Nam

19 chương
Hệ Thống Của Tôi Là Nữ

15 chương
Tái Lập Hệ Thống

1 chương
Thánh Thiên Hệ Thống

17 chương

31 chương

7 chương

106 chương

138 chương

470 chương

11 chương

25 chương

57 chương

72 chương

5 chương

124 chương

368 chương
Truyện hệ thống là truyện thường có nhân vật chính mang trong người một hệ thống. Hệ thống này thường cộng sinh với nhân vật chính, nhờ hoàn thành nhiệm vụ/yêu cầu thông qua nó, nhân vật chính có thể đạt được nhiều lợi ích.