Truyện Hệ Thống

113 chương

33 chương

0 chương

70 chương

313 chương

11 chương

456 chương

153 chương

12 chương

1104 chương

1650 chương

738 chương

324 chương

1030 chương

1274 chương
Truyện hệ thống là truyện thường có nhân vật chính mang trong người một hệ thống. Hệ thống này thường cộng sinh với nhân vật chính, nhờ hoàn thành nhiệm vụ/yêu cầu thông qua nó, nhân vật chính có thể đạt được nhiều lợi ích.