Truyện Hệ Thống

Tìm Kiếm Nam Chính

78 chương
Mị Nhục Sinh Hương

57 chương
Tiểu Tứ, Tiến Công Đi

29 chương
Mạt Thế Chi Nữ Phụ Cứu Vớt Hệ Thống

3 chương
Nhiệm Vụ Làm Yêu

16 chương
Hệ Thống Dưỡng Thành Nữ Chủ

86 chương
Sử Thượng Tối Cường Tông Chủ

406 chương
Trùng Sinh Nhã Linh

4 chương

107 chương

3 chương

78 chương

113 chương

33 chương

0 chương

70 chương

313 chương

11 chương

456 chương

153 chương

12 chương

1104 chương

1650 chương

738 chương
Truyện hệ thống là truyện thường có nhân vật chính mang trong người một hệ thống. Hệ thống này thường cộng sinh với nhân vật chính, nhờ hoàn thành nhiệm vụ/yêu cầu thông qua nó, nhân vật chính có thể đạt được nhiều lợi ích.