Truyện Hệ Thống

27 chương

16 chương

3 chương

61 chương

30 chương

27 chương

80 chương

16 chương

42 chương

90 chương

165 chương

133 chương

75 chương

76 chương

27 chương

3 chương
Truyện hệ thống là truyện thường có nhân vật chính mang trong người một hệ thống. Hệ thống này thường cộng sinh với nhân vật chính, nhờ hoàn thành nhiệm vụ/yêu cầu thông qua nó, nhân vật chính có thể đạt được nhiều lợi ích.