Truyện Hệ Thống

35 chương

103 chương

9 chương

35 chương

11 chương

7 chương

18 chương

126 chương

129 chương

43 chương

248 chương

94 chương
Truyện hệ thống là truyện thường có nhân vật chính mang trong người một hệ thống. Hệ thống này thường cộng sinh với nhân vật chính, nhờ hoàn thành nhiệm vụ/yêu cầu thông qua nó, nhân vật chính có thể đạt được nhiều lợi ích.