Truyện Hệ Thống

31 chương

24 chương

5 chương

136 chương

31 chương

105 chương

15 chương

10 chương

59 chương

200 chương

147 chương

139 chương

36 chương

12 chương

26 chương

41 chương

137 chương

39 chương

317 chương

206 chương
Truyện hệ thống là truyện thường có nhân vật chính mang trong người một hệ thống. Hệ thống này thường cộng sinh với nhân vật chính, nhờ hoàn thành nhiệm vụ/yêu cầu thông qua nó, nhân vật chính có thể đạt được nhiều lợi ích.