Truyện Hệ Thống

37 chương

195 chương

212 chương

298 chương

21 chương

10 chương

16 chương

13 chương

6 chương

69 chương

58 chương

74 chương

83 chương

7 chương
Truyện hệ thống là truyện thường có nhân vật chính mang trong người một hệ thống. Hệ thống này thường cộng sinh với nhân vật chính, nhờ hoàn thành nhiệm vụ/yêu cầu thông qua nó, nhân vật chính có thể đạt được nhiều lợi ích.