Truyện Hệ Thống

Tôi Có Hệ Thống Bói Toán

91 chương
Cải Thìa, Em Có Sao Không

18 chương
Sau Khi Dưỡng Thành Đại Nông Hộ

67 chương
Ngạnh Hạch Xuyên Nhanh

4 chương

14 chương

118 chương

48 chương

13 chương

8 chương

12 chương

4 chương

8 chương

7 chương
Truyện hệ thống là truyện thường có nhân vật chính mang trong người một hệ thống. Hệ thống này thường cộng sinh với nhân vật chính, nhờ hoàn thành nhiệm vụ/yêu cầu thông qua nó, nhân vật chính có thể đạt được nhiều lợi ích.