Truyện Hệ Thống

Không Muốn Làm Nữ Phụ Độc Ác

3 chương
Manh Quỷ Phố

4 chương
Đại Lão Cô Ấy Muốn Làm Cá Mặn

29 chương
Nữ Phụ Ngọt Vô Cùng

4 chương
Vạn Nhân Mê Chỉ Nghĩ Đến Sự Nghiệp

16 chương

55 chương

32 chương

5 chương

60 chương

6 chương

27 chương

16 chương

3 chương

89 chương

30 chương
Truyện hệ thống là truyện thường có nhân vật chính mang trong người một hệ thống. Hệ thống này thường cộng sinh với nhân vật chính, nhờ hoàn thành nhiệm vụ/yêu cầu thông qua nó, nhân vật chính có thể đạt được nhiều lợi ích.