Xuyên Không hoàn (full)

38 chương

107 chương

4 chương

2 chương

11 chương

50 chương

60 chương

64 chương

74 chương

11 chương

90 chương

39 chương

34 chương

313 chương

124 chương

119 chương

213 chương

150 chương

12 chương

32 chương
Xuyên Không, Xuyên Việt là thể loại nhân vật chính vì một lý do nào đó mà bị đưa đến sinh sống ở một không gian hay một khoảng thời gian khác.

Nhân vật chính có thể trực tiếp xuyên qua bằng thân xác mình hoặc sống lại bằng thân xác người khác.