Xuyên Không hoàn (full)

177 chương

104 chương

77 chương

57 chương

163 chương

16 chương

85 chương

76 chương

90 chương

77 chương

75 chương

70 chương

97 chương

207 chương

258 chương

99 chương

255 chương

90 chương

101 chương

31 chương
Xuyên Không, Xuyên Việt là thể loại nhân vật chính vì một lý do nào đó mà bị đưa đến sinh sống ở một không gian hay một khoảng thời gian khác.

Nhân vật chính có thể trực tiếp xuyên qua bằng thân xác mình hoặc sống lại bằng thân xác người khác.