Truyện Xuyên Không

567 chương

424 chương

986 chương

738 chương

864 chương

385 chương

425 chương

875 chương

636 chương

1162 chương

728 chương

585 chương

190 chương

2272 chương

507 chương

465 chương

1489 chương

1418 chương

674 chương

984 chương

842 chương

624 chương

382 chương

731 chương

458 chương

167 chương

1485 chương
Xuyên Không, Xuyên Việt là thể loại nhân vật chính vì một lý do nào đó mà bị đưa đến sinh sống ở một không gian hay một khoảng thời gian khác.

Nhân vật chính có thể trực tiếp xuyên qua bằng thân xác mình hoặc sống lại bằng thân xác người khác.