Truyện Xuyên Không

Cố Nguyệt Vương

140 chương
Xuyên Thành Ngọc Tỷ Rồi HE Với Hoàng Đế

7 chương
Xuyên Qua Chi Tranh Làm Sủng Phi

8 chương
Mau Xuyên, Nữ Phụ Cứu Vớt Boss Thần Bí

12 chương
Để Ta Giúp Các Ngươi

6 chương

4 chương

45 chương

7 chương

121 chương

4 chương

17 chương

24 chương

8 chương

20 chương

93 chương

16 chương

3 chương

29 chương

56 chương
Xuyên Không, Xuyên Việt là thể loại nhân vật chính vì một lý do nào đó mà bị đưa đến sinh sống ở một không gian hay một khoảng thời gian khác.

Nhân vật chính có thể trực tiếp xuyên qua bằng thân xác mình hoặc sống lại bằng thân xác người khác.