Truyện Xuyên Không

45 chương

5 chương

3 chương

6 chương

44 chương

16 chương

22 chương

30 chương

80 chương

113 chương

16 chương

42 chương

77 chương

65 chương

253 chương

14 chương

26 chương

165 chương
Xuyên Không, Xuyên Việt là thể loại nhân vật chính vì một lý do nào đó mà bị đưa đến sinh sống ở một không gian hay một khoảng thời gian khác.

Nhân vật chính có thể trực tiếp xuyên qua bằng thân xác mình hoặc sống lại bằng thân xác người khác.