Truyện Xuyên Không

26 chương

90 chương

15 chương

25 chương

20 chương

21 chương

90 chương

6 chương

61 chương

70 chương

88 chương

10 chương

112 chương

35 chương

99 chương

35 chương
Xuyên Không, Xuyên Việt là thể loại nhân vật chính vì một lý do nào đó mà bị đưa đến sinh sống ở một không gian hay một khoảng thời gian khác.

Nhân vật chính có thể trực tiếp xuyên qua bằng thân xác mình hoặc sống lại bằng thân xác người khác.