Truyện Gia Đấu

Xuân Giang Hoa Nguyệt

171 chương
Chung Quy Điền Cư

6 chương
Phong Tranh Ngộ

8 chương
Thịnh Sủng Tiểu Quận Chúa

57 chương
Cầu Chu Tước

87 chương
Kế Thất Thiên Kim

25 chương
Phượng Chưởng Cửu Thiên

26 chương
Kẻ Cắp Lịch Sử

6 chương

146 chương

141 chương

48 chương

83 chương

109 chương

112 chương

65 chương

217 chương

10 chương

145 chương

48 chương

5 chương

33 chương

100 chương

92 chương

95 chương
Gia đấu cũng như trạch đấu là thể loại truyện có các tình tiết đấu đá, mưu tính nhau giữa các thành viên trong gia đình hoặc dòng họ.