Truyện Cung Đấu

Thứ Đường

14 chương
Thiên Phụng Trường Thời

16 chương
Nghe Quân Về

6 chương
Thịnh Sủng Tiểu Quận Chúa

57 chương
Quốc Sư, Công Chúa Lại Đi Gặp Quỷ Rồi

135 chương
Trọng Sinh Chi Tái Kiến Phương Hoa

246 chương
Tam Vương Gia Cực Sủng Ta

31 chương

4 chương

80 chương

59 chương

85 chương

4 chương

146 chương

13 chương

23 chương

41 chương

21 chương

10 chương

83 chương

109 chương

107 chương
Truyện cung đấu là thể loại truyện có các nhân vật trong hoàng cung thời phong kiến đấu đá, âm mưu tính toán lẫn nhau.