Truyện Phương Tây

Bệnh Kiều Ngắn - Ma Vương Gia Dũng Giả

8 chương
Thiên Duyên

40 chương
Chó Dữ Hôn Tường Vi

3 chương
Locate You

5 chương
Công Chúa - Đa Lê

10 chương
Sự Cám Dỗ Ngoài Hôn Nhân

20 chương
Đồng Thời Công Lược Ba Vị Thần Minh

3 chương
Bắt Đầu Từ Boardgame

5 chương
Mọt Sách

8 chương

61 chương

17 chương

100 chương

50 chương

16 chương

4 chương

9 chương

27 chương

18 chương

60 chương

10 chương

8 chương
Những tác phẩm được viết bởi các tác giả phương Tây.