Truyện Phương Tây

Sự Cám Dỗ Ngoài Hôn Nhân

20 chương
Đồng Thời Công Lược Ba Vị Thần Minh

3 chương
Bắt Đầu Từ Boardgame

5 chương
Mọt Sách

5 chương
Thủ Đô Sương Mù

23 chương
Thợ Săn Huyền Thoại

17 chương
Medusa. Ta Yêu Nàng

100 chương

35 chương

12 chương

4 chương

9 chương

27 chương

18 chương

60 chương

10 chương

8 chương

6 chương

94 chương

12 chương

50 chương
Những tác phẩm được viết bởi các tác giả phương Tây.