Truyện Đông Phương

Trộm Mệnh

90 chương
Tôi Có Hệ Thống Bói Toán

21 chương
Ta Có Một Tòa Đạo Quan

5 chương
Hà Bá

10 chương
Ngụy Thôn Hành

14 chương
[Bảo Liên Đăng] Hoá Bích

28 chương
Siêu Túng Ảnh Hậu Là Thiên Sư

6 chương

48 chương

52 chương

4 chương

15 chương

201 chương

70 chương

242 chương

10 chương

40 chương

126 chương

163 chương

8 chương

56 chương
Là những truyện có nội dung xảy ra ở các nước phương Đông.