Truyện Mạt Thế

Nuôi Em Thây Ma Gà Rù

58 chương
Xuyên Vào Mạt Thế Ngăn Cản Nam Phụ Hắc Hoá

118 chương
Mau Xuyên, Nữ Phụ Cứu Vớt Boss Thần Bí

12 chương
Xuyên Mạt Thế Nhiễm Nhan

121 chương
Đoàn Tàu Tuyệt Mệnh

4 chương

11 chương

5 chương

31 chương

5 chương

5 chương

45 chương

65 chương

120 chương
Là truyện có bối cảnh tận thế, thế giới bị sụp đổ và diệt vong vì những thảm họa.