Truyện Mạt Thế

Sinh Tồn Thời Tận Thế Với Bạn Cùng Phòng

6 chương
Nhật Ký Sinh Tồn Qua Mạt Thế

3 chương
Mạt Thế Hầm Cá Mặn

74 chương
Nhật Ký Sinh Tồn Trên Gác Mái

4 chương
Căn Cứ Nông Học Số Chín

200 chương
Cá Muối Cứu Thế

123 chương
Cánh Cửa Trùng Sinh Ở Mạt Thế

19 chương

26 chương

10 chương

36 chương

72 chương

38 chương

191 chương

8 chương

131 chương

8 chương

125 chương

21 chương
Là truyện có bối cảnh tận thế, thế giới bị sụp đổ và diệt vong vì những thảm họa.