Truyện Mạt Thế

Tận Thế Đệ Nhất Sủng

5 chương
Ta Ở Mạt Thế Mở Khách Sạn

66 chương

5 chương

5 chương

45 chương

100 chương

240 chương

26 chương

27 chương

69 chương

13 chương

19 chương

22 chương

48 chương

101 chương

156 chương
Là truyện có bối cảnh tận thế, thế giới bị sụp đổ và diệt vong vì những thảm họa.