Truyện Xuyên Không

Chỉ Muốn Ôm Nữ Chính Vào Ngực

4 chương
Hãy Gọi Ta Là Quỷ Sai Đại Nhân

29 chương
Trả Nợ Chân Tình

36 chương
Vạn Cổ Luân Hồi Tháp

60 chương

103 chương

578 chương

5 chương

4 chương

22 chương

33 chương

6 chương

7 chương

16 chương

45 chương

3 chương

10 chương

5 chương
Xuyên Không, Xuyên Việt là thể loại nhân vật chính vì một lý do nào đó mà bị đưa đến sinh sống ở một không gian hay một khoảng thời gian khác.

Nhân vật chính có thể trực tiếp xuyên qua bằng thân xác mình hoặc sống lại bằng thân xác người khác.