Truyện Xuyên Không

57 chương

77 chương

15 chương

7 chương

4 chương

84 chương

52 chương

35 chương

8 chương

7 chương

7 chương

163 chương

12 chương

256 chương

145 chương

10 chương

31 chương

14 chương

63 chương

142 chương
Xuyên Không, Xuyên Việt là thể loại nhân vật chính vì một lý do nào đó mà bị đưa đến sinh sống ở một không gian hay một khoảng thời gian khác.

Nhân vật chính có thể trực tiếp xuyên qua bằng thân xác mình hoặc sống lại bằng thân xác người khác.