Truyện Xuyên Không

52 chương

277 chương

119 chương

124 chương

67 chương

150 chương

213 chương

26 chương

19 chương

12 chương

4 chương

32 chương

5 chương

8 chương

22 chương

22 chương

10 chương

51 chương

268 chương
Xuyên Không, Xuyên Việt là thể loại nhân vật chính vì một lý do nào đó mà bị đưa đến sinh sống ở một không gian hay một khoảng thời gian khác.

Nhân vật chính có thể trực tiếp xuyên qua bằng thân xác mình hoặc sống lại bằng thân xác người khác.