Truyện Xuyên Không

114 chương

52 chương

153 chương

55 chương

9 chương

280 chương

28 chương

3 chương

185 chương

7 chương

5 chương

13 chương

8 chương

8 chương

5 chương

6 chương

3 chương

3 chương
Xuyên Không, Xuyên Việt là thể loại nhân vật chính vì một lý do nào đó mà bị đưa đến sinh sống ở một không gian hay một khoảng thời gian khác.

Nhân vật chính có thể trực tiếp xuyên qua bằng thân xác mình hoặc sống lại bằng thân xác người khác.