Truyện Xuyên Không

18 chương

63 chương

142 chương

67 chương

51 chương

36 chương

7 chương

77 chương

90 chương

16 chương

32 chương

10 chương

15 chương

3 chương

94 chương
Xuyên Không, Xuyên Việt là thể loại nhân vật chính vì một lý do nào đó mà bị đưa đến sinh sống ở một không gian hay một khoảng thời gian khác.

Nhân vật chính có thể trực tiếp xuyên qua bằng thân xác mình hoặc sống lại bằng thân xác người khác.