Đội Trưởng! Xin Dừng Tay!

99 chương
Khác Thường

12 chương
Rùa Con, Định Chạy?

32 chương
Em Thật Là Thơm

28 chương
Nghe Phong Gọi Tình

49 chương

7 chương

8 chương

41 chương

26 chương

70 chương

99 chương

89 chương

175 chương

72 chương

40 chương
Tổng hợp các bộ truyện ngôn tình sắc (Thịt, H, 18+). Những bộ truyện này thường có yếu nhạy cảm, cân nhắc trước khi xem.