Truyện Quan Trường

"Người Ăn Cơm" Thời Ngụy Tấn

20 chương
Thế Gia Tử

128 chương
Khánh Hi Kỷ Sự

25 chương
Sườn Núi Lạc Phượng

10 chương
Số Phận Định Trước

15 chương
Quy Tự Dao

22 chương

435 chương

165 chương

20 chương

289 chương

265 chương

249 chương

149 chương

21 chương

478 chương

349 chương

705 chương

98 chương

1741 chương

830 chương

2153 chương

2017 chương
Là truyện kể về những khía cạnh cũng như quá trình thăng quan tiến chức của nhân vật chính trong chính trường.