Truyện Đô Thị

Nữ Phụ Quay Đầu

30 chương
Sự Cám Dỗ Ngoài Hôn Nhân

20 chương
Báo Thủ Xuyên Không

6 chương
Thân Thể Tôi Bị Xuyên Qua

93 chương
Huyết Phu Nhân, Em Đừng Chạy

5 chương

7 chương

15 chương

7 chương

21 chương

87 chương

64 chương

20 chương

22 chương

60 chương

8 chương

227 chương

125 chương

17 chương
Những truyện có nội dung chủ yếu diễn ra trong môi trường đô thị hiện đại.