Truyện Đô Thị

Tìm Được Điều Đã Mất

5 chương
Dấu Vết Của Quá Khứ

39 chương
Khoảng Trời Của Gió

8 chương
Ác Mộng Đều Sẽ Kết Thúc

6 chương
Có Hài Lòng Khi Lấy Anh Không

7 chương
Giáo Bá Có Thuật Đọc Tâm

8 chương

9 chương

8 chương

159 chương

8 chương

7 chương

6 chương

4 chương

46 chương

45 chương

6 chương

48 chương

11 chương

6 chương

71 chương

8 chương

4 chương
Những truyện có nội dung chủ yếu diễn ra trong môi trường đô thị hiện đại.