Truyện Đô Thị

Trùm Trường Siêu Manh

7 chương
Săn Tìm

35 chương
Học Thần Trở Lại

5 chương
Tuyệt Đại Con Rể

451 chương
Chích Dã

10 chương
Bạn Gái Giả Của Trùm Trường

8 chương
Phùng Thu

14 chương
Hạ Đắng

4 chương
Đổi Mặt

4 chương

35 chương

74 chương

9 chương

45 chương

8 chương

5 chương

2 chương

6 chương

15 chương

18 chương
Những truyện có nội dung chủ yếu diễn ra trong môi trường đô thị hiện đại.