Truyện Đô Thị

9 Kiếp Sau! Tôi Gặp Em!

43 chương
Cặp Đôi Hoàn Hảo

21 chương
Thầy Ơi Hôn Cái Nào

7 chương
Ảo Mộng

3 chương
Tay Trong Tay - Hand In Hand

10 chương
Lục Tổng: Phu Nhân Chạy Rồi

11 chương
Hướng Đến Tâm

27 chương

59 chương

32 chương

6 chương

23 chương

33 chương

0 chương

128 chương

10 chương

13 chương

13 chương
Những truyện có nội dung chủ yếu diễn ra trong môi trường đô thị hiện đại.