Truyện Đô Thị

Phó Tình

14 chương
Yên Yên Lục Trần

10 chương
Đào Rỗng

18 chương
Ánh Dương - Hạ Ngân

30 chương
Đêm Sương

80 chương
Dưới Vẻ Bề Ngoài

50 chương
Xuyên Nhanh: Trời Sinh Người Thắng

94 chương

55 chương

65 chương

7 chương

52 chương

45 chương

3 chương

13 chương

78 chương

63 chương

25 chương

7 chương

5 chương

12 chương

15 chương

34 chương

41 chương

40 chương
Những truyện có nội dung chủ yếu diễn ra trong môi trường đô thị hiện đại.