Truyện Hệ Thống

5 chương

7 chương

59 chương

10 chương

2 chương

280 chương

7 chương

5 chương

8 chương

6 chương

100 chương

37 chương

23 chương

45 chương

8 chương

22 chương

93 chương

36 chương

8 chương
Truyện hệ thống là truyện thường có nhân vật chính mang trong người một hệ thống. Hệ thống này thường cộng sinh với nhân vật chính, nhờ hoàn thành nhiệm vụ/yêu cầu thông qua nó, nhân vật chính có thể đạt được nhiều lợi ích.