Truyện Hệ Thống

Xuyên Vào Tiểu Thuyết Mạt Thế

464 chương
Xuyên Không, Ta Trở Thành Trân Bảo Phá Án

400 chương
Lãnh Chủ Tận Thế

88 chương

8 chương

418 chương

7 chương

25 chương

36 chương

4 chương

4 chương

25 chương

4 chương

4 chương
Truyện hệ thống là truyện thường có nhân vật chính mang trong người một hệ thống. Hệ thống này thường cộng sinh với nhân vật chính, nhờ hoàn thành nhiệm vụ/yêu cầu thông qua nó, nhân vật chính có thể đạt được nhiều lợi ích.