Truyện Hệ Thống

10 chương

16 chương

13 chương

6 chương

69 chương

56 chương

28 chương

60 chương

7 chương

255 chương

51 chương

39 chương
Truyện hệ thống là truyện thường có nhân vật chính mang trong người một hệ thống. Hệ thống này thường cộng sinh với nhân vật chính, nhờ hoàn thành nhiệm vụ/yêu cầu thông qua nó, nhân vật chính có thể đạt được nhiều lợi ích.