Truyện Hệ Thống

8 chương

4 chương

5 chương

22 chương

11 chương

5 chương

31 chương

6 chương

27 chương

16 chương

3 chương

27 chương

30 chương

27 chương

80 chương
Truyện hệ thống là truyện thường có nhân vật chính mang trong người một hệ thống. Hệ thống này thường cộng sinh với nhân vật chính, nhờ hoàn thành nhiệm vụ/yêu cầu thông qua nó, nhân vật chính có thể đạt được nhiều lợi ích.