Truyện Hệ Thống

Thần Tượng Không Hoàn Hảo

6 chương
Hệ Thống Trùng Sinh Của Tô Ảnh Hậu

88 chương
Học Thần Trở Lại

5 chương
Kỹ Thuật Viên Mạnh Nhất Cổ Đại

10 chương
Vườn Cây Của Tôi Nổi Tiếng Trên Mạng

30 chương
Hồng Môn Chí Tôn

35 chương
Trò Chơi Sinh Tồn Đói Khát

155 chương

36 chương

52 chương

4 chương

37 chương

7 chương

10 chương

32 chương

10 chương

5 chương

306 chương
Truyện hệ thống là truyện thường có nhân vật chính mang trong người một hệ thống. Hệ thống này thường cộng sinh với nhân vật chính, nhờ hoàn thành nhiệm vụ/yêu cầu thông qua nó, nhân vật chính có thể đạt được nhiều lợi ích.