Truyện Hệ Thống

Tiên Tử, Xin Giúp Ta Trường Sinh

50 chương
Hệ Thống Ngược Tra Nam

35 chương
Từ Thôn Nữ Thành Phượng Hoàng

73 chương
Ở Hào Môn Sủng Văn Làm Nữ Chính

57 chương
Tôi Thông Minh Lắm Chứ Bộ

15 chương

62 chương

14 chương

10 chương

24 chương

12 chương

200 chương

13 chương

9 chương

9 chương

32 chương
Truyện hệ thống là truyện thường có nhân vật chính mang trong người một hệ thống. Hệ thống này thường cộng sinh với nhân vật chính, nhờ hoàn thành nhiệm vụ/yêu cầu thông qua nó, nhân vật chính có thể đạt được nhiều lợi ích.