Truyện Xuyên Không

24 chương

21 chương

7 chương

97 chương

5 chương

15 chương

364 chương

6 chương

85 chương

21 chương

7 chương

6 chương

208 chương
Xuyên Không, Xuyên Việt là thể loại nhân vật chính vì một lý do nào đó mà bị đưa đến sinh sống ở một không gian hay một khoảng thời gian khác.

Nhân vật chính có thể trực tiếp xuyên qua bằng thân xác mình hoặc sống lại bằng thân xác người khác.