Truyện Xuyên Không

34 chương

39 chương

90 chương

27 chương

65 chương

4 chương

56 chương

277 chương

119 chương

124 chương

78 chương

150 chương

213 chương

32 chương

30 chương

12 chương

4 chương

32 chương
Xuyên Không, Xuyên Việt là thể loại nhân vật chính vì một lý do nào đó mà bị đưa đến sinh sống ở một không gian hay một khoảng thời gian khác.

Nhân vật chính có thể trực tiếp xuyên qua bằng thân xác mình hoặc sống lại bằng thân xác người khác.