Truyện Xuyên Không

76 chương

56 chương

28 chương

88 chương

62 chương

10 chương

35 chương

255 chương

106 chương

69 chương

5 chương

75 chương

18 chương

6 chương

49 chương

6 chương

21 chương
Xuyên Không, Xuyên Việt là thể loại nhân vật chính vì một lý do nào đó mà bị đưa đến sinh sống ở một không gian hay một khoảng thời gian khác.

Nhân vật chính có thể trực tiếp xuyên qua bằng thân xác mình hoặc sống lại bằng thân xác người khác.