Truyện Xuyên Không

7 chương

8 chương

50 chương

38 chương

10 chương

51 chương

276 chương

170 chương

39 chương

76 chương

3 chương

31 chương

107 chương

69 chương

4 chương

119 chương

14 chương
Xuyên Không, Xuyên Việt là thể loại nhân vật chính vì một lý do nào đó mà bị đưa đến sinh sống ở một không gian hay một khoảng thời gian khác.

Nhân vật chính có thể trực tiếp xuyên qua bằng thân xác mình hoặc sống lại bằng thân xác người khác.