Truyện mới cập nhật

Quan Lộ Trầm Luân

585 chương
Võ Phá Thiên Hạ

20 chương
Vô Địch Thần Võ

5 chương
Phàm Tiên Chi Lữ

138 chương
Long Ấn Chiến Thần

4 chương
Vương Bài Tiến Hóa

0 chương
Chích Thủ Già Thiên

335 chương
Thiên Tài Tướng Sư

915 chương
Thần Điêu Hiệp Lữ

236 chương
Bàn Long

809 chương

830 chương

610 chương

801 chương

549 chương

875 chương

253 chương

118 chương

125 chương

1682 chương

541 chương

244 chương

249 chương

288 chương

623 chương

1021 chương

535 chương

54 chương

120 chương
Danh sách truyện chữ được cập nhật (vừa ra mắt, thêm chương mới, sửa nội dung,..) gần đây.