Tác giả Ô Ngang Vi Vương

Chưa Kịp Nói Lời Tạm Biệt

23 chương
Nguyện Nếu Có Kiếp Sau

21 chương
Trường Môn Hữu Oán

5 chương
Vị Ương

5 chương
Gương Vỡ Không Lành

22 chương