Tác giả Xảo Khắc Lực A Hoa Điềm

Đom Đóm Chong Trăng

5 chương
Chỉ Là "Đã Từng"

4 chương
Phương Thức Khiến Anh Ấy Tự Dâng Tới Cửa

4 chương
Vén Màn Đêm

3 chương
Xuân Vãn (Ngắm Mùa Xuân)

4 chương
Niềm Riêng Giấu Kín

11 chương
Công Chúa Giả Mạo

12 chương
Làm Nên Sử Sách

9 chương
Nhúng Chàm

11 chương
Báo Ứng Của Anh Chính Là Tôi

6 chương

5 chương

9 chương

8 chương

16 chương

4 chương

15 chương

10 chương

3 chương

4 chương

5 chương

6 chương

5 chương

15 chương

5 chương

5 chương

5 chương

10 chương

8 chương
Danh sách truyện của tác giả Xảo Khắc Lực A Hoa Điềm