Truyện Hệ Thống

Vị Hôn Phu Hoàn Mỹ

18 chương
Nam Thần, Cầu Hắc Hóa!

126 chương
Xuyên Nhanh: Tôi Là Đại Boss

129 chương

43 chương

255 chương

94 chương

31 chương

24 chương

5 chương

136 chương

31 chương

105 chương

15 chương

10 chương

59 chương

200 chương
Truyện hệ thống là truyện thường có nhân vật chính mang trong người một hệ thống. Hệ thống này thường cộng sinh với nhân vật chính, nhờ hoàn thành nhiệm vụ/yêu cầu thông qua nó, nhân vật chính có thể đạt được nhiều lợi ích.