Truyện Sắc

Bạch Liên Hoa Hoành Hành Mạt Thế

8 chương
Thuật Dạy Thê

16 chương
Nhà Có “Sói” Đói

75 chương
Kỳ Nữ Đại Náo Nhân Gian

6 chương
Dục Uyển

104 chương
Nhà Trọ Cực Phẩm

313 chương
Độc Dược Mê Dục

63 chương

108 chương

7 chương

55 chương

49 chương

26 chương

20 chương

19 chương

60 chương

12 chương

20 chương

54 chương

348 chương
Những bộ truyện này thường có yếu nhạy cảm, cân nhắc trước khi xem.