Truyện Xuyên Không

91 chương

44 chương

59 chương

107 chương

100 chương

68 chương

87 chương

71 chương

81 chương

79 chương

205 chương

63 chương

85 chương

110 chương

11 chương

39 chương

63 chương

185 chương

38 chương

130 chương

119 chương
Xuyên Không, Xuyên Việt là thể loại nhân vật chính vì một lý do nào đó mà bị đưa đến sinh sống ở một không gian hay một khoảng thời gian khác.

Nhân vật chính có thể trực tiếp xuyên qua bằng thân xác mình hoặc sống lại bằng thân xác người khác.