Truyện mới cập nhật

Tiểu Thôn Y Ranh Mãnh

331 chương
Trồng Trọt Làm Giàu Tại Dị Giới

92 chương
Bạn Dấu Yêu

23 chương
Đường Một Chiều

23 chương
Từ Địch Thành Yêu

33 chương
Thỉnh Quân Nhập Ung

19 chương
Hàng Long Quyết

146 chương

74 chương

21 chương

8 chương

35 chương

10 chương

38 chương

67 chương

28 chương

86 chương

23 chương

92 chương

66 chương

27 chương
Danh sách truyện chữ được cập nhật (vừa ra mắt, thêm chương mới, sửa nội dung,..) gần đây.