Truyện Full

Thông Thiên Đại Thánh

1489 chương
Thông Thiên Chi Lộ

1287 chương
Thốn Mang

478 chương
Thi Vương

84 chương
Thần Điển

624 chương
Thần Mộ 2

513 chương
Thần Ma Cửu Biến

542 chương
Thần Ấn Vương Tọa

334 chương
Tà Đạo Tu Tiên Lục

276 chương
Cửu U Long Giới

351 chương

593 chương

674 chương

304 chương

746 chương

111 chương

541 chương

803 chương

1062 chương

522 chương

180 chương

984 chương

602 chương

685 chương

1583 chương

1143 chương

969 chương

624 chương

223 chương
Danh sách những truyện đã hoàn thành, ra đủ chương.