Truyện Đô Thị

Tay Ôm Con Tay Ôm Vợ

224 chương
Tặc Đảm

460 chương
Sỹ Đồ Phong Lưu

644 chương
Sống Cùng Vạn Tuế

830 chương
Sống Cùng Biểu Tỷ

310 chương
Siêu Cấp Tiên Y

708 chương
Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ

1328 chương
Siêu Cấp Cường Giả

751 chương
Quan Thuật

3662 chương
Quan Thanh

739 chương

2185 chương

1174 chương

585 chương

1425 chương

1354 chương

286 chương

338 chương

1014 chương

110 chương

352 chương

1334 chương

2205 chương

76 chương

409 chương

111 chương

2001 chương

554 chương
Những truyện có nội dung chủ yếu diễn ra trong môi trường đô thị hiện đại.