Truyện Full

Thương Vương Phi Ký

125 chương
Phồn Lộ

9 chương
Dao Vọng Xuân Sơn Nguyệt

4 chương
Duyên Khởi Kiếp Diệt

14 chương
Tây Giang Cẩn Nguyệt

6 chương
Hoán Đổi Số Mệnh

20 chương
Bức Thư Tình Một Trăm Nghìn Chữ

9 chương
Lưu Huỳnh Rạng Rỡ

34 chương
Tôi Thông Minh Lắm Chứ Bộ

15 chương

51 chương

6 chương

12 chương

125 chương

5 chương

72 chương

3 chương

14 chương

53 chương

10 chương

10 chương

17 chương
Danh sách những truyện đã hoàn thành, ra đủ chương.